Biobýt vznikl jako Environmentální sociální podnik v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
 
 

JAK NAPLŇUJEME PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU

 1. Společensky prospěšný cíl
  • Náš environmentální sociální podnik zaměstnává a sociálně začleňuje osoby znevýhodněné na trhu práce a podporuje biodiverzitu VKP Chotěnovská stráň.
 2. Sociální prospěch
  • Zaměstnáváme a sociálně začleňueme osoby se zdravotním postižením, neaktivní osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané, či osoby pečující o malé děti.
  • Jako sociální podnik zaměstnáváme minimálně 30 % osob z výše uvedených cílových skupin. Těmto osobám poskytujeme specifickou podporu přizpůsobenou druhu jejich znevýhodnění na trhu práce (přizpůsobení pracovních podmínek, psychosociální podpora, tvorba pracovních návyků) a individuálně rozvíjíme jejich pracovní kompetence formou vzdělávání (školení, kurzy).
  • Náš sociální podnik respektuje demokratickou strukturu řízení podniku. Zaměstnanci jsou zapojovaní do rozhodování o směřování podniku, pravidelně a systematicky (minimálně 4 krát ročně) jsou informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů formou podnikových porad.
 3. Ekonomický prospěch
  • Zisk bude přednostně (minimálně z 51 %) používán pro rozvoj sociálního podniku a pro naplnění společensky prospěšných cílů. Náš sociální podnik je nezávislý v manažerském rozhodování a řízení na externich zakladatelích či zřizovatelích.
 4. Environmentální prospěch
  • Dodržujeme zásady environmentálně šetrného podnikání v každém okamžiku naší podnikatelské činnosti (proces výroby produktů, poskytování služby, nakládání s odpady, úřadování, úklid, používání ekologicky šetrných strojů, zařízení a výrobků). 
 5. Místní prospěch
  • Usilujeme o přednostní uspokojování potřeb místní poptávky a místní komunity. Zaměstnáváme přednostně místní obyvatele, zpracováváme místní suroviny, případně nakupujeme od místních dodavatelů
  • Spolupracujeme s místními aktéry (okolní obce a zemědělci).

ZÁSADY ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉHO PODNIKÁNÍ

Jedním z hlavních cílů činností našeho podniku je společenský prospěch, který v našem pojetí jde ruku v ruce s šetrným přístupem k životnímu prostředí. Pro dosažení tohoto cíle využíváme níže uvedené environmentálně šetrné prostředky a technologie, zároveň klademe důraz na šetrné a hospodárné využívání potřebných zdrojů. Úzce spolupracujeme s místními významnými a důležitými aktéry v oblasti péče o krajinu (místní ekologičtí i drobní konvenční pěstitelé, odbor ŽP MěÚ Litomyšl, KEZ o.p.s. - inspekční a certifikační orgán ekologického zemědělství, aj.). Výroba našeho podniku je v přímé vazbě na ekologickou zemědělskou produkci a finální produkty, ne nutně v certifikované bio kvalitě, jsou klasickými přírodními produkty.

ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÁ OPATŘENÍ PŘI VÝROBĚ:

 • Vytápění vnitřních prostor je realizováno kotlem na dřevo.
 • Používáme ekologicky šetrné výrobky, a to: recyklované tonery, papíry pro tisk, toaletní papír, ekologicky nezávadné čistící prostředky, úsporné zářivky.
 • třídíme odpad, konkrétně: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další. Vytříděný bioodpad částečně dále zpracováváme (pecky z ovoce) či poskytujeme místnímu zemědělci pro obohacení kompostu.
 • Máme k dispozici retenční nádrže na vodu, ve kterých zadržujeme vodu ze střechy a zpevněných ploch. Tato voda je využívána jako užitková.
 • V přilehlých prostorách budovy našeho podniku jsme založili bylinný a zeleninový záhon.
 • V oblasti administrativy upřednostňujeme elektronické zpracování dat a elektronickou komunikaci, snižujeme tak spotřebu papíru. Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě.
 • V podniku používáme moderní stroje, zařízení a spotřebiče, které jsou energeticky úspornější.
 • Zaměstnanci dbají na úsporu energií i zdrojů, vždy při odchodu z pracovního místa vypínají veškerá světla či jiná elektronická zařízení, šetří vodou i teplem.

Seznámení zaměstnanců se zásadami environmentálně šetrného podnikání:

 • Zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování již při nástupu do zaměstnání. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách a jsou zveřejněny na nástěnce v budově a na webových stránkách společnosti.
 • Zaměstnanci dodržují zásady ekologicky šetrného chování i mimo své pracoviště, a to zejména při prezentaci podniku na reklamních, prodejních a environmentálně osvětových akcích, které realizujeme. 

Hodnocení environmentálního přínosu podniku
za období VIII/2018 – VII/2020

Monitoring environmentálního přínosu je realizován ve spolupráci s Mgr. Vratislavem Laškou, Ph.D., odbor ŽP MěÚ Litomyšl, který na základě závěrů z těchto monitoringů vydává pravidelná stanoviska ŽP MěÚ Litomyšl. Stanoviska jsou k dispozici v provozovně podniku, jejich originál je uložen i na odboru ŽP MěÚ Litomyšl.

Environmentální přínos podniku Biobýt byl naplňován v uvedeném období v několika rovinách.

Podpora ekologického zemědělce Jindřicha Čejky

Ke zpracování v provozovně jsme odebrali veškerou úrodu ekologického zemědělce Jindřicha Čejky. Zajištění odběru a zpracování produkce J. Čejky vedlo nejen k časové k podpoře tohoto ekologického zemědělce, která přinesla rozvoj činností tohoto ekologického zemědělce v oblasti péče o VKP Chotěnovská stráň i ostatní jím obhospodařované pozemky a ekologicky certifikované ovocné odrůdy. Environmentální přínos související s podporou ekologického zemědělce spočívá v zajištění péče J. Čejky o lokalitu, jejíž kvalita a význam je samostatně hodnocen ve vyjádření odboru ŽP při monitoringu zmiňované lokality. Termíny oficiálních závěrů monitoringů korespondují s životními cykly zde se vyskytujících chráněných druhů (1x ročně). Vedle oficiálních závěrů funguje pravidelná komunikace s odborem ŽP a osobní konzultace aktuálních zjištění. Ze závěrů monitoringu jednoznačně vyplývá přínos péče J. Čejky k udržení a rozvoji výskytu chráněných druhů v podporovaném území.

Produkce a efektivní využívání biologického odpadu - péče o půdu

Podnik svou činností vyprodukoval biologický odpad z procesu zpracování ovoce, který byl zemědělským podnikatelem Jindřichem Čejkou použit na výrobu kompostu. Tento kompost je systematicky používán ke zvyšování úrodnosti a zkvalitnění půdy v ekologických sadech Jindřicha Čejky.

Ochrana ovzduší

Nabídka služby moštování vedla k upřednostnění naší moštárny před vzdálenějšími moštárnami, čímž jsme pomohli šetřit výfukové plyny související s přepravou ovoce ke zpracování.

Rozvoj biodiverzity

Shrnutím závěrů vyplývá, že péče J. Čejky o zdejší lokalitu významně navýšila výskyt chráněných motýlů, nových chráněných botanických druhů i regionálně vzácných či chráněných bezobratlých.

 

Kvalitativní a kvantitativní hodnocení environmentálního přínosu